Poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy

1. Právo odstúpiť od zmluvy

1.1. Do 14 dní máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez udania dôvodu.

1.2. Máte právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni keď Vy alebo Vami určená tretia osoba (iná ako prepravca) prevezmete tovar.

1.3. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy musíte o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať FINERY DECOR, s.r.o., so sídlom Zvolenská cesta 173, 974 05 Banská Bystrica, e-mail: finery@finery.sk formou jednostranného právneho rokovaní (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, faxom alebo e-mailom). Môžete použiť pripojený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však Vašou povinnosťou.

1.4. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od tejto zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.


2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

2.1. Keď odstúpite od tejto zmluvy, platbu Vám vrátime až po obdržaní vráteného tovaru, alebo preukážete-li, že ste tovar odoslal (a) späť, podľa toho, čo nastane skôr. Vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku Vami zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania nami ponúkaný). Pre vrátenie platieb použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použil (a) na pôvodnú transakciu, pokiaľ ste výslovne neurčil (a) inak. V žiadnom prípade Vám tým nevzniknú ďalšie náklady.

2.2. Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy došlo k odstúpeniu od tejto zmluvy, zašlite späť alebo je odovzdajte na adrese FINERY DECOR, s.r.o., Zvolenská cesta 173, 974 05 Banská Bystrica. Lehota sa považuje za zachovanú, ak nám pošlete tovar späť pred uplynutím 14 dní. Ponesiete priame náklady spojené s vrátením tovaru. Zodpovedáte iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný k oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti.